Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Proximus SpearIT

 

Downloaden als PDF

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1.  ALGEMENE BEPALING 

Artikel 2. Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 3.  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

Artikel 4.  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PROXIMUS SPEARIT 

Artikel 5.  FACTURATIE EN BETALING

Artikel 6.  VERTROUWELIJKHEID 

Artikel 7.  Bescherming van persoonsgegevens 

Artikel 8.  BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 9.  VERKOOP EN WAARBORG VAN PRODUCTEN 

Artikel 10. CONFIGURATIE EN INSTALLATIE 

Artikel 11. Overmacht. 

Artikel 12. OPZEGGING VAN HET CONTRACT 

Artikel 13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GESCHILLENBESLECHTING 

 

 

 

Algemene voorwaarden van Proximus SpearIT

Artikel 1. ALGEMENE BEPALING 
1.1.    Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna 'AV') regelen de contractuele relatie tussen de vennootschap Proximus SpearIT (hierna 'Proximus SpearIT' of 'wij') en zijn Klant op het ogenblik van de creatie en de verkoop van zijn producten of diensten.
1.2.    Voor de verkoop van andere diensten zal Proximus SpearIT, indien gepast, met zijn Klant een afzonderlijk contract sluiten voor de levering van diensten inzake bijstand, advies en beheer van IT- en communicatie-infrastructuur, als aanvulling op deze AV.
1.3.    Sommige producten kunnen ook bijkomende en specifieke, bijzondere voorwaarden vereisen. Alle eventuele bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op deze AV.
1.4.    Deze AV mogen door Proximus SpearIT te allen tijde worden gewijzigd. In dat geval zullen de toepasselijke AV die zijn welke van kracht zijn op de datum van het order van de Klant.
1.5.    Deze AV worden bij al onze offertes of orderbevestigingen gevoegd. Ze worden ook toegevoegd aan alle verkoopcontracten of bestekken die met de Klant worden ondertekend. Daarom impliceert de aanvaarding van offertes opgemaakt door Proximus SpearIT of de ondertekening door de Klant van de Bestelbon, het verkoopcontract of het bestek automatisch dat de Klant deze AV volledig aanvaardt.
1.6.    Door de Dienst/het Product te bestellen en/of te gebruiken ziet de Klant af van zijn eigen algemene en/of specifieke voorwaarden, zelfs indien daarin vermeld wordt dat ze voorrang hebben en/of ze bij de Bestelbon zijn gevoegd. 
1.7.    De Klant mag Bestelbonnen indienen ten behoeve van zijn Verbonden vennootschappen. In dat geval zijn de Verbonden vennootschappen gebonden door de contractuele voorwaarden van de door de Klant bestelde Producten en/of Diensten en zal de Klant hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van alle verbintenissen, waarborgen en verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen die krachtens de Overeenkomst op de Verbonden vennootschappen rusten.
1.8.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor een Bestelbon te weigeren of van de Klant de terugbetaling te eisen van alle onterecht ontvangen kortingen wanneer de Klant een structuur of groep heeft opgezet met als enig doel zijn Verbonden vennootschappen van deze Overeenkomst te laten genieten of wanneer de juridische entiteit niet voldoet aan de definitie van een Verbonden vennootschap.


Artikel 2. Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Overeenkomst
2.1.    Deze AV treden in werking op de datum van ondertekening van de Bestelbon, het contract of het bestek door de Klant of op de datum van aanvaarding van de offerte door de Klant.
2.2.    Alle orders die de Klant plaatst, moeten schriftelijk worden bevestigd, door een offerte of orderbevestiging op te sturen, met duidelijke opgave van de naam en, indien van toepassing, de bedrijfsnaam van de Klant en met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke vereisten van de Klant (vereiste producten en/of diensten, hoeveelheden, eenheidsprijzen, totale prijs, verzendinstructies, gevraagde leveringstermijnen, leverings- en facturatieadressen, nummers voor belastingvrijstelling (indien van toepassing), referentienummers van contracten en identiteit van de gebruikers van elk product).
2.3.    Orders zijn pas definitief wanneer ze zijn bevestigd door ondertekening van de Bestelbon of de offerte door de wettelijke vertegenwoordiger van de Klant of door gelijk welke persoon die eventueel daartoe behoorlijk werd gemachtigd, nadat Proximus SpearIT de kwaliteit en de volledigheid van de door de Klant verstrekte gegevens en informatie heeft goedgekeurd.
2.4.    De ondertekende Bestelbon/offerte die naar Proximus SpearIT wordt gestuurd, mag door de Klant in geen geval worden herroepen, tenzij Proximus SpearIT schriftelijk anders met hem is overeengekomen.
2.5.    Eventuele wijzigingen aan de Bestelbon/de offerte of aan het contract of het bestek die door Proximus SpearIT schriftelijk werden aanvaard, zullen Proximus SpearIT ontslaan van de verplichting om de leveringen uit te voeren binnen de oorspronkelijk overeengekomen perioden.
2.6.    Proximus SpearIT mag de bestelling van de Klant of bijkomende diensten en opties weigeren op een van de volgende gronden: de Klant is de verplichtingen die krachtens een ander contract met Proximus SpearIT op hem rusten niet nagekomen; in geval van bewezen bedrog of ernstige twijfel aan de identiteit of solvabiliteit van de Klant; de Klant weigert tegemoet te komen aan het eerste verzoek van Proximus SpearIT om een voorschot te betalen of om een onvoorwaardelijke bankgarantie voor te leggen; om technische redenen (bv. de infrastructuur van de Klant of het netwerk van Proximus SpearIT ondersteunt de levering van de Dienst niet).
2.7.    Behoudens andersluidende bepaling in de Contractuele dienstbeschrijving(en) of de bijbehorende Bestelbon(nen) is de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst één (1) jaar (de ‘Oorspronkelijke duur’).
2.8.    De Oorspronkelijke duur vangt aan op de dag na de datum waarop de Producten en/of Diensten ter beschikking van de Klant worden gesteld (de ‘Oorspronkelijke datum’). Mocht deze datum met meer dan tien (10) Werkdagen worden uitgesteld om redenen die toe te schrijven zijn aan de Klant, dan behoudt Proximus SpearIT zich het recht voor alle Producten en/of Diensten die op de Oorspronkelijke datum al aan de Klant geleverd waren aan te rekenen.
2.9.    Na de Oorspronkelijke duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van een (1) jaar. Als een van de Partijen de Overeenkomst niet wenst te verlengen, dient ze de andere Partij daarvan uiterlijk vier (4) maanden vóór het einde van de Oorspronkelijke duur of de lopende verlenging schriftelijk in kennis te stellen.
2.10.    Elk van de Partijen mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van vijftien (15) Kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Partij die geen schuld treft. De opschorting eindigt zodra de in gebreke blijvende Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt. Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor de reactivering van de Dienst.
2.11.    Elk van de Partijen mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van dertig (30) Kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Partij die geen schuld treft. De opschorting eindigt zodra de in gebreke blijvende Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt. Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor de reactivering van de Dienst.
2.12.    Bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant dient de Klant alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor de rest van de Oorspronkelijke duur of de lopende verlenging van de Overeenkomst, onverminderd de terugbetaling van eventuele kortingen die de Klant onterecht zou hebben genoten. Daarnaast zullen eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling vervallen en zullen eventuele openstaande sommen voor bijvoorbeeld de installatie- of infrastructuurkosten onmiddellijk verschuldigd worden.
2.13.    Bij beëindiging van de Overeenkomst wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, gelden de bedragen vermeld in Artikel 2.10. Deze kunnen worden vermeerderd met administratiekosten en schadevergoedingen wegens verlies, schade, kosten of uitgaven die Proximus SpearIT heeft geleden door de fout van de Klant of zijn medewerkers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten.
2.14.    Indien Proximus SpearIT beslist om de levering van een bepaald Product en/of een bepaalde Dienst stop te zetten, dient het de Klant daarvan minstens zes (6) maanden vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving moet minstens de volledige referentie van het betrokken Product of de betrokken Dienst en de datum waarop het Product of de Dienst wordt stopgezet, vermelden. Proximus SpearIT dient de Klant daarvoor geen enkele vergoeding te betalen.
2.15.    Behoudens andersluidende bepaling blijft elke offerte van Proximus SpearIT dertig (30) Kalenderdagen geldig.


Artikel 3. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 
3.1.    De Klant dient Proximus SpearIT alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van deze Overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: 
-    bestanden, documenten of andere relevante informatie voor de levering van het Product of de Dienst bezorgen; 
-    netwerktoegang tot zijn ICT-infrastructuur bieden met het oog op interventies op afstand door Proximus SpearIT; 
-    fysieke toegang bieden tot de sites en technische lokalen van de Klant waar Proximus SpearIT interventies ter plaatse moet uitvoeren in permanente aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Klant; 
-    Proximus SpearIT toelaten om gelijk welke verrichting uit te voeren, via elk middel dat nodig of nuttig wordt geacht om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst voor te bereiden en na te komen, zonder de Klant daarover vooraf te moeten raadplegen; 
-    één of een beperkt aantal contactpersonen aanduiden voor technische, administratieve en andere aangelegenheden in verband met de Producten en/of Diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken.
3.2.    De Klant erkent en aanvaardt dat het niet verschaffen van deze medewerking, informatie of gepaste toegang aan Proximus SpearIT met het oog op de levering van de Producten en/of Diensten deze levering kan beïnvloeden. Proximus SpearIT kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering van of schade aan de Producten en/of Diensten wanneer deze te wijten zijn aan de Klant of een derde. Daarnaast behoudt Proximus SpearIT zich het recht voor kosten voor nutteloze verplaatsingen die te wijten zijn aan de Klant aan te rekenen tegen het op dat ogenblik geldende tarief.
3.3.    De Klant dient vóór de installatie van de Dienst en/of het Product een back-up van al zijn gegevens te maken en alle nodige maatregelen te treffen opdat zijn uitrustingen (inclusief software) compatibel zouden zijn met die van Proximus.
3.4.    De Klant verbindt zich ertoe zijn gekregen identificatiecodes (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) geheim en vertrouwelijk te houden. De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik dat van deze identificatie-elementen wordt gemaakt. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen dient de Klant Proximus SpearIT onmiddellijk in kennis te stellen en deze mededeling per aangetekend schrijven te bevestigen.
3.5.    De Klant verbindt zich ertoe de Producten en/of Diensten te gebruiken als een goede huisvader, voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en gelijk welke documentatie die Proximus SpearIT ter beschikking stelt in verband met de Diensten en/of de Producten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (indien van toepassing met inbegrip van de regels inzake telecommunicatie en gegevensbescherming) en andere rechten van derden. De Klant mag geen misbruik of frauduleus gebruik maken van de Producten en/of Diensten en evenmin derden in staat stellen om dat te doen. De Klant mag de Producten en/of Diensten enkel gebruiken voor eigen rekening en voor professioneel gebruik. Behoudens andersluidende bepaling is het gebruik van de Producten en/of Diensten door de Klant beperkt tot de duur van deze Overeenkomst. In geen geval mag hij ze overdragen, doorverkopen, verhuren, uitlenen of ter beschikking stellen van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus SpearIT.
3.6.    Vóór de indiening van de Bestelbon en tijdens de volledige duur van de Overeenkomst dient de Klant zich te houden aan de voorwaarden vermeld in de documentatie die hem door Proximus SpearIT ter beschikking wordt gesteld. Zo niet kan Proximus SpearIT niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van de Dienst en zullen eventuele Service Level Agreements niet meer van toepassing zijn. Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om de Klant eventuele bijkomende kosten aan te rekenen om dergelijke problemen te verhelpen.
3.7.    De Klant erkent dat de Dienst gebaseerd is op een voortdurend evoluerende technologie. De Klant begrijpt en aanvaardt dan ook dat Proximus SpearIT of zijn leveranciers de specificaties waaraan de voorwaarden moeten beantwoorden op gelijk welk ogenblik mogen wijzigen, zonder dat dit wordt beschouwd als een wijziging van de Dienst of de Overeenkomst. De Klant dient zich daar binnen de door Proximus SpearIT voorgeschreven termijn op eigen kosten naar te schikken.
3.8.    De Klant moet ervoor zorgen dat alle gebruikers die toegang hebben tot de Dienst en/of het Product de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, en aanvaardt hiervoor de aansprakelijkheid.
3.9.    De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van alle licenties, registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. De Klant dient de vereiste en gepaste licenties, registraties, vergunningen of toelatingen te behouden voor de volledige duur van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen ervan.
-    Een Klant die het adres waar de Dienst en/of het Product is geïnstalleerd, verlaat of overlaat zonder zijn Overeenkomst te beëindigen of over te dragen, blijft verplicht de aan Proximus SpearIT verschuldigde bedragen te betalen.
-    Tijdens de volledige looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op het einde ervan is het de Klant verboden personeelsleden van Proximus SpearIT (werknemers, consultants of anderen) met verantwoordelijkheden i.v.m. deze Overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks te benaderen met het oog op hun aanwerving of indienstneming als onafhankelijk contractant of in een andere hoedanigheid, tenzij hij hiertoe het voorafgaande schriftelijke akkoord van Proximus SpearIT heeft verkregen. Indien de Klant deze verplichting niet zou nakomen, dient hij Proximus SpearIT een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan twaalf (12) keer het brutomaandloon dat deze persoon bij Proximus SpearIT verdiende in zijn laatste volledige maand tewerkstelling, onverminderd het recht van Proximus SpearIT om bijkomende schadevergoeding te vorderen. De niet-wervingsbepalingen in dit Artikel zijn niet van toepassing indien de werknemer van Proximus SpearIT spontaan bij de Klant heeft gesolliciteerd, op voorwaarde dat deze spontane sollicitatie kan worden bewezen.


Artikel 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PROXIMUS SPEARIT 
4.1.    Proximus SpearIT is verantwoordelijk voor de levering van de Producten en/of Diensten van de Overeenkomst zoals overeengekomen op de toepasselijke Bestelbon en de overeenkomstige Contractuele dienstbeschrijvingen.
4.2.    De Dienst zal worden geleverd met de vaardigheid en zorg die redelijkerwijs mogen worden verwacht en conform de algemeen door de sector aanvaarde normen. De verbintenissen van Proximus SpearIT moeten worden beschouwd als middelenverbintenissen. Proximus SpearIT zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om de Overeenkomst op het overeengekomen tijdstip uit te voeren. Behoudens andersluidende bepaling worden de uitvoeringstermijnen louter ter informatie gegeven.
4.3.    Proximus SpearIT zal de door de Klant verstrekte informatie te goeder trouw en uitsluitend met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst gebruiken.
4.4.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor de Klant kosten aan te rekenen voor de inspanningen die het heeft geleverd om een Incident op te lossen wanneer de oorzaak van het Incident te wijten is aan de Klant.
4.5.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om gelijk wanneer, op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving de vereiste maatregelen te nemen ingeval de veiligheid, integriteit of behoorlijke werking van zijn diensten, netwerken of infrastructuur (of die van zijn onderaannemers of leveranciers) in gevaar komen of dreigen te komen. Die maatregelen kunnen onder meer bestaan uit de activering van beschermingsmaatregelen of de opschorting van de toegang van de Klant tot zijn Dienst. Proximus SpearIT kan tegenover de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het treffen van deze maatregelen.


Artikel 5. FACTURATIE EN BETALING
5.1.    Behoudens andersluidende bepaling dienen al onze facturen netto, binnen dertig (30) dagen na hun uitgifte, te worden betaald.
5.2.    Om geldig te zijn moet de betaling gebeuren door overschrijving op het door Proximus SpearIT opgegeven rekeningnummer, met vermelding van de desbetreffende referentie en binnen de termijn vermeld op de factuur. De Klant dient alle kosten in verband met de betaling van de factuur te dragen.
5.3.    Als de factuur op verzoek van de Klant wordt opgesteld in naam van een derde, zijn de Klant en de derde gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk t.o.v. Proximus SpearIT, dat onder geen beding zijn goedkeuring zal geven voor de schuldoverdracht door de Klant. Ze zijn verantwoordelijk voor de betaling en voor het nakomen van de verplichtingen beschreven in deze Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden.
5.4.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om zowel vóór als tijdens de duur van de Overeenkomst de financiële toestand van de Klant te screenen. Als de resultaten van deze screening bij Proximus SpearIT ernstige twijfels wekken in verband met de solvabiliteit van de Klant, mag Proximus SpearIT bijkomende tussentijdse bedragen aanrekenen of voorschotten, bankgaranties of gelijk welke andere financiële waarborgen vragen. Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om de levering van de Dienst aan de Klant op te schorten indien deze laatste zou nalaten een dergelijke waarborg voor te leggen binnen drie (3) Werkdagen volgend op de vraag van Proximus SpearIT.
5.5.    De Klant heeft niet het recht om bedragen die hij krachtens deze Overeenkomst aan Proximus SpearIT moet betalen te compenseren met eventuele bedragen die Proximus SpearIT krachtens deze of gelijk welke andere Overeenkomst aan de Klant moet betalen.
5.6.    Alle bedragen die op de vervaldag niet door de Klant zijn betaald, zullen automatisch en zonder formele kennisgeving onderworpen worden aan jaarlijkse contractuele verwijlinteresten van 10%, te rekenen vanaf de gestipuleerde vervaldag tot de datum van de definitieve betaling.
5.7.    Bovendien zal een forfaitaire boete van 12% van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50), automatisch bij het verschuldigde bedrag worden opgeteld, bij wijze van boetebeding.
5.8.    Als de Klant een gedeeltelijke betaling doet en deze betaling niet volledig overeenstemt met het openstaande bedrag voor het gebruik van de Dienst en/of het Product van Proximus SpearIT, behoudt Proximus SpearIT zich het recht voor om deze betaling toe te wijzen aan gelijk welke andere openstaande factuur.
5.9     Proximus SpearIT aanvaardt betalingen met Bancontact, Maestro, Visa en MasterCard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.
5.10.    Elke klacht in verband met een factuur moet bij Proximus SpearIT toekomen binnen vijftien (15) Kalenderdagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur onherroepelijk door de Klant aanvaard geacht.
Het niet-betwiste gedeelte wordt aanvaard geacht en moet worden betaald binnen de gewone betalingstermijn.
Indien de klacht van de Klant ongegrond blijkt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk betaalbaar.


Artikel 6. VERTROUWELIJKHEID 
6.1.    Alle informatie die specifiek wordt bestempeld als vertrouwelijk ('Vertrouwelijke informatie') mag krachtens deze Overeenkomst door de Partijen enkel worden bekendgemaakt aan personeel en/of onderaannemers en/of Verbonden vennootschappen van de ontvangende Partij die redelijkerwijs geacht worden toegang tot deze informatie nodig te hebben met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, en in andere gevallen indien de andere Partij daarmee voorafgaandelijk schriftelijk heeft ingestemd.
6.2.    De Vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen van Vertrouwelijke informatie impliceert geen overdracht of toekenning van intellectuele of industriële eigendomsrechten.
6.3.    De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de andere Partij van de Vertrouwelijke informatie maakt.
6.4.    Indien de ontvangende Partij bij wet of op bevel van een bevoegde rechtbank of overheid verplicht wordt het geheel of een deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, dient ze de meedelende Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, op voorwaarde dat dit wettelijk toegestaan is, en deze laatste de mogelijkheid te bieden alle mogelijke rechtsmiddelen aan te wenden om de Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden. In elk geval zal de ontvangende Partij enkel de Vertrouwelijke informatie meedelen waartoe ze wettelijk verplicht is en alle mogelijke maatregelen nemen om de Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.
6.5.    De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit deel wordt beschreven, blijft van toepassing tot drie (3) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst.


Artikel 7. Bescherming van persoonsgegevens 
7.1.    Algemeen 
7.1.1.    De concepten in verband met de bescherming van gegevens gebruikt in onderhavig Artikel 8, zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
7.1.2.    De Klant (i) verklaart en waarborgt dat hij zich houdt aan de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens (95/46/EC) en verbindt zich ertoe om dat te blijven doen tot 24 mei 2018 en (ii) verbindt zich ertoe zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vanaf 25 mei 2018 en (iii) verbindt zich ertoe zich te houden aan de nationale wetten tot implementering van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (waarbij de wetgeving waarnaar onder (i), (ii) en (iii) hierboven wordt verwezen gezamenlijk wordt aangeduid als de 'Wetgeving inzake Gegevensbescherming').
7.1.3.    Proximus SpearIT zal zich houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer het informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van deze Overeenkomst (‘persoonsgegevens’ genoemd krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming).
7.1.4.    De rol van Proximus SpearIT (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, behalve de persoonsgegevens vermeld in artikel 7.2 waarvoor Proximus SpearIT de verwerkingsverantwoordelijke is, zal worden beschreven op de Bestelbon, in de toepasselijke Contractuele dienstbeschrijving of in het privacybeleid van Proximus SpearIT, beschikbaar op proximus.be/privacy.
7.2.    Proximus SpearIT als verwerkingsverantwoordelijke 
7.2.1.    Proximus SpearIT verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot zijn Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers), zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de Producten en Diensten van Proximus SpearIT, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. Proximus SpearIT treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
-    de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde Producten en Diensten; 
-    de administratie en het beheer van relaties met de Klant; 
-    klantprofilering en het voeren van informatie- en promotiecampagnes voor Producten en Diensten aangeboden door Proximus SpearIT, tenzij de Klant zich hiertegen verzet; 
-    de verbetering en ontwikkeling van Producten en Diensten en de netwerkinfrastructuur van Proximus SpearIT;
-    de levering van rapporteringsdiensten aan derden op basis van geanonimiseerde gegevens.
7.2.2.    De bestanden van Proximus SpearIT kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam of voor rekening van Proximus.
Proximus SpearIT mag klantgegevens delen met Verbonden vennootschappen van de Proximus SpearIT Groep voor het voeren van informatie- en promotiecampagnes voor Producten en Diensten van de Proximus SpearIT Groep, tenzij de Klant zich daartegen verzet.

In bij wet bepaalde gevallen zal Proximus SpearIT klantgegevens verstrekken op verzoek van de bevoegde overheidsdiensten.
De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.

Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Proximus SpearIT, de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de wijze van gegevensverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacykeuze kan maken, is opgenomen in het privacybeleid van Proximus, dat beschikbaar is op proximus.be/privacy.

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Proximus SpearIT hebben opgezegd, mogen door de Proximus SpearIT Groep worden gebruikt om hen te informeren over de Producten en Diensten van de Proximus SpearIT Groep, tenzij de Klant zich daartegen verzet.

Proximus SpearIT machtigt hierbij de Klant, die aanvaardt, om de volgende verplichtingen van Proximus SpearIT krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te vervullen. De Klant dient in het bijzonder: 
-    te verzekeren dat alle persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn; 
-    te verzekeren dat betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben er in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming naar behoren over worden geïnformeerd dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door Proximus SpearIT mogen worden verwerkt krachtens deze Overeenkomst. Daartoe zal de Klant de betrokkenen informeren over het privacybeleid van Proximus SpearIT en in het bijzonder over de manier waarop werknemers hun rechten m.b.t. hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen; 
-    aan Proximus SpearIT, op verzoek van deze laatste, het bewijs te leveren dat de betrokkenen naar behoren werden geïnformeerd in overeenstemming met onderhavig Artikel 7.2.  
7.3.    Proximus SpearIT als verwerker 
7.3.1.    Indien de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken indien de Klant niet de verwerkingsverantwoordelijke is) persoonsgegevens verstrekt aan Proximus SpearIT in verband met zijn gebruik van de Producten/Diensten en aan Proximus SpearIT vraagt om persoonsgegevens te verwerken namens de Klant (of namens de verwerkingsverantwoordelijken van de Klant) met als enig doel om de Producten/Diensten ter beschikking te stellen van de Klant, dient de Klant op te treden als verwerkingsverantwoordelijke in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens en dient Proximus SpearIT op te treden als verwerker in verband met deze persoonsgegevens.
7.3.2.    De Klant dient ervoor in te staan dat de rechten en verplichtingen van de Partijen krachtens onderhavig Artikel 7 op gepaste wijze weerspiegeld worden naar zijn verwerkingsverantwoordelijken die hij toelaat de Producten/Diensten te gebruiken.  De Partijen aanvaarden dat de Klant zal optreden als het enige contactpunt voor Proximus SpearIT, hetzij in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hetzij namens zijn verwerkingsverantwoordelijken. Alle verwijzingen naar de rechten en verplichtingen van de Klant krachtens onderhavig Artikel 7 worden geacht de respectieve verwerkingsverantwoordelijken van de Klant te omvatten, voor zover van toepassing.

De persoonsgegevens die door de Klant ter beschikking worden gesteld, kunnen betrekking hebben op de volgende types van betrokkenen: zijn eigen klanten, bedienden, arbeiders, agenten, vertegenwoordigers, consultants of derden.

De persoonsgegevens kunnen de volgende gegevenscategorieën omvatten:
-    identificatie-informatie, contactgegevens; 
-    voorkeuren in verband met direct marketing; 
-    facturatiegegevens; 
-    gegevens in verband met het gebruik van de Producten/Diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft; 
-    gelijk welk ander type persoonsgegevens dat in de Overeenkomst wordt geïdentificeerd.
Wat deze persoonsgegevens betreft, zal de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken) de rechten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals beschreven in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
7.3.3.    Proximus SpearIT zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant verwerken of doorgeven, tenzij Proximus SpearIT de persoonsgegevens krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten anders moet verwerken of doorgeven. Wanneer Proximus daartoe verplicht wordt, dient Proximus SpearIT de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang. De Overeenkomst, met inbegrip van onderhavig Artikel, vormt de volledige instructie van de Klant aan Proximus SpearIT in dit verband. Bijkomende of alternatieve instructies moeten schriftelijk worden overeengekomen door de Partijen.
7.3.4.    Proximus SpearIT zal de persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder zijn gezag en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot vertrouwelijkheid of wettelijk verplicht is tot vertrouwelijkheid en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt, behalve op instructies van de Klant, tenzij hij/zij verplicht is de persoonsgegevens anders te verwerken of door te geven krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten.
7.3.5.    Ongeacht waar Proximus SpearIT de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, dient Proximus SpearIT de technische en organisatorische maatregelen overeengekomen in deze Overeenkomst te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico's die de verwerking inhoudt (inzonderheid risico's van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking), rekening houdend met de regels van goed vakmanschap, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.
7.3.6.    Indien Proximus SpearIT een inbreuk in verband met persoonsgegevens detecteert die betrekking heeft op de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dient Proximus SpearIT de Klant onverwijld in kennis te stellen van de inbreuk.
7.3.7.    Op verzoek van de Klant en rekening houdend met zowel de aard van de verwerking als de informatie waarover Proximus beschikt, zal Proximus SpearIT de Klant in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden met betrekking tot: 
-    het gevolg geven aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten van betrokkene uitoefenen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming; 
-    het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verplichting van de Klant met betrekking tot de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens na te komen; 
-    het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens die een effect hebben op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende instantie en aan de betrokkene, afhankelijk van de omstandigheden; en 
-    het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en het raadplegen van de toezichthoudende instantie in deze context.
7.3.8.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.
7.3.9.    Op verzoek van de Klant zal Proximus SpearIT alle nodige informatie verstrekken om overeenstemming met onderhavig artikel 7.3 te bewijzen, alsook om mee te werken aan redelijke vragen om audits uitgevoerd door de Klant of een andere onafhankelijke auditor gemachtigd door de Klant. Dit moet minstens 60 (zestig) Kalenderdagen vooraf worden aangekondigd, tenzij toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming een spoedigere audit vereist. In geval van een audit zal de Klant instaan voor zijn eigen uitgaven en voor de kosten van de interne resources van Proximus SpearIT die nodig waren om de audit uit te voeren. De audits mogen enkel slaan op aspecten inzake gegevensbescherming; ze zijn beperkt tot maximaal 3 (drie) Werkdagen en zijn enkel toegestaan tijdens de Werkuren, zonder impact op de bedrijfsactiviteiten van Proximus SpearIT. Proximus SpearIT en de Klant komen overeen om het aantal audits zo laag mogelijk te houden, met een maximum van een om de twee (2) jaar, tenzij er gegronde redenen voor een vroegere audit zouden zijn of een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen. Er zal worden gebruikgemaakt van certificaties en bestaande auditrapporten om audits te vermijden. Indien uit een audit zou blijken dat Proximus SpearIT of de Producten/Diensten niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, is het enige verhaal van de Klant, en de enige verplichting van Proximus SpearIT, dat: (i) de Partijen deze bevinding zullen bespreken en (ii) Proximus SpearIT, op zijn eigen kosten, alle corrigerende maatregelen zal nemen, met inbegrip van tijdelijke alternatieven die het nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Proximus SpearIT mag de Klant corrigerende acties aanrekenen, indien deze nodig waren wegens wijzigingen van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
7.3.10.    De Klant verleent Proximus SpearIT hierbij een algemene schriftelijke toelating om voor de verwerking van de persoonsgegevens onderaannemers in te schakelen (i) voor zover dat nodig is om zijn contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te vervullen en (ii) zolang Proximus SpearIT verantwoordelijk blijft voor handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers zoals voor zijn eigen handelingen of nalatigheden in dit verband. Proximus SpearIT zal de Klant in kennis stellen van eventuele geplande toevoegingen of vervangingen van andere verwerkers, om de Klant de mogelijkheid te geven zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten. Indien de Klant een geldige reden tot verzet heeft die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens, is het mogelijk dat Proximus SpearIT zich niet in een positie bevindt om de Dienst aan de Klant te blijven leveren. Het zal in dat geval het recht hebben de Overeenkomst te beëindigen. Ingeval Proximus SpearIT een beroep doet op een andere verwerker krachtens dit Artikel, zal Proximus SpearIT er aan de hand van een schriftelijk contract voor zorgen dat de verplichtingen uiteengezet in onderhavig Artikel 8.3 worden opgelegd aan deze andere verwerker.
7.3.11.    Proximus SpearIT zal het recht hebben om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, indien Proximus SpearIT (i) gepaste waarborgen heeft gegeven in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming of (ii) zich kan beroepen op een afwijking waarin de Wetgeving inzake Gegevensbescherming voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. De Klant dient nu en dan documenten te ondertekenen en handelingen te stellen die Proximus SpearIT redelijkerwijs kan eisen om dergelijke gepaste waarborgen te implementeren.
7.3.12.    Op het einde van de Overeenkomst zal Proximus SpearIT de persoonsgegevens wissen (tenzij de wet verdere bewaring van de persoonsgegevens voorschrijft) of, indien gevraagd door de Klant, ze teruggeven aan de Klant of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens op te halen.
7.3.13.    Indien een verzoek van de Klant krachtens onderhavig Artikel 8.3 Proximus SpearIT ertoe noopt om bijkomende stappen te nemen naast die waartoe Proximus SpearIT rechtstreeks verplicht wordt door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dient de Klant aan Proximus SpearIT de eventuele kosten terug te betalen die dit laatste heeft opgelopen om deze bijkomende stappen te nemen.
7.3.14.    Een inbreuk op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door Proximus SpearIT zal enkel een fout van Proximus worden geacht indien Proximus SpearIT heeft gehandeld buiten of tegen de wettige instructies van de Klant.


Artikel 8. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
8.1.    Onverminderd de bedragen die de verzekeringsmaatschappij van de Klant heeft betaald voor persoonlijk letsel en materiële schade, zal de (eventuele) financiële aansprakelijkheid van Proximus SpearIT, indien deze aansprakelijkheid zou worden vastgesteld in verband met zijn contractuele en/of niet-contractuele aansprakelijkheid, niet hoger liggen dan het laagste van de volgende bedragen: (i) een bedrag gelijk aan de betalingen door de Klant in het kader van dit contract en ontvangen tijdens, of overeenkomstig, de periode van zes maanden vóór de datum waarop de schade werd vastgesteld of (ii) de waarde van de geleverde uitrusting die als defect werd erkend.
Daarnaast mag de aansprakelijkheid van Proximus tegenover de Klant in geen geval hoger liggen dan een totaalbedrag van 200.000 EUR per kalenderjaar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door Proximus. 

8.2.    Proximus SpearIT kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van zichzelf of een van zijn werknemers. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Proximus SpearIT beperkt zijn tot de herstelling van de door de Klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.
8.3.    Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het feit dat de andere Partij haar verplichtingen niet nakomt.
8.4.    Proximus SpearIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door de Klant of een derde die gebruikmaakt van de Producten en/of Diensten van Proximus SpearIT.

 

Artikel 9. VERKOOP EN WAARBORG VAN PRODUCTEN 
9.1.    Alle Producten die aan de Klant worden verkocht, blijven eigendom van Proximus SpearIT tot de prijs integraal is betaald, met inbegrip van alle kosten en taksen. In geval van beschadiging van het Product zal het nog niet betaalde gedeelte van de verkoopprijs onmiddellijk verschuldigd worden. Zolang de Klant de volledige verkoopprijs van het Product niet heeft betaald, zijn de bepalingen betreffende de huur van producten van toepassing.
9.2.    De Producten zullen door Proximus SpearIT op de afgesproken plaats worden geleverd. De risico's worden aan de Klant overgedragen wanneer het Product aan de (eerste) transporteur wordt meegegeven. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant alle risico’s van het Product. Proximus SpearIT zal alle redelijke commerciële inspanningen doen om de Producten op het overeengekomen tijdstip te leveren. De Klant moet de Producten binnen de afgesproken termijn in ontvangst nemen. Indien de Klant een Product niet in ontvangst neemt, is Proximus SpearIT gerechtigd om de prijs en alle kosten als gevolg van het niet in ontvangst nemen aan te rekenen.
9.3.    Indien de Klant binnen vijf (5) Werkdagen (alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen) na de leveringsdatum van de Producten geen schriftelijk bezwaar naar Proximus SpearIT stuurt, worden de geleverde Producten definitief en onherroepelijk aanvaard geacht, met inbegrip van alle zichtbare gebreken.
9.4.    In zijn hoedanigheid van tussenpersoon biedt Proximus SpearIT op de uitrustingen en de commerciële software die het levert een waarborg die beperkt is tot de waarborg die de fabrikant of de uitgever geeft, rekening houdend met de tijdsbeperkingen en de voorwaarden inzake klachten van deze laatste.
9.5.    Proximus SpearIT is niet verplicht om de gebruiker of derden schadeloos te stellen voor schade als gevolg van het gebruik van de uitrusting en de software, ongeacht of gaat om directe of indirecte schade, die aanleiding geeft tot persoonlijk letsel, schade aan goederen buiten onze uitrusting, gederfde winst of inkomsten, schade veroorzaakt of die zal worden veroorzaakt door beschadiging of verlies van gegevens opgeslagen door de gebruiker.


Artikel 10. CONFIGURATIE EN INSTALLATIE 
10.1.    Het Product en/of de infrastructuur zal worden geïnstalleerd en/of geconfigureerd door Proximus SpearIT indien dat uitdrukkelijk wordt bepaald in de Contractuele dienstbeschrijving of de Bestelbon.
10.2.    In geval van installatie op een door de Klant aangeduide Site dient de Klant voor een geschikte plaats te zorgen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de uitrusting. In overeenstemming met de aanbevelingen van het Belgisch Elektrotechnisch Comité voorziet de Klant eveneens in alle nodige elektrische aansluitingen en/of aardingen, alsook de aansluitingen op zijn informaticamateriaal die nodig zijn voor de correcte werking van de uitrusting. De Klant moet voldoen aan de door Proximus SpearIT gestelde vereisten.
10.3.    Indien de Klant nalaat de nodige voorbereidingen voor de installatie te treffen tegen de overeengekomen installatiedatum, behoudt Proximus SpearIT zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen of zelf deze voorbereidingen te treffen of er een derde mee te belasten. In deze gevallen heeft Proximus SpearIT het recht om de totale kosten te verhalen op de Klant.
10.4.    Proximus SpearIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die niet kan worden vermeden bij de uitvoering van het werk dat nodig is voor de installatie, wijziging of verwijdering van de uitrusting of het verlenen van de technische bijstand met het oog daarop.
10.5.    Behalve indien de Klant zelf instaat voor de installatie, zal de werking worden getest na de installatie.
10.6.    De aanvaarding van de configuratie en/of installatie is definitief en onherroepelijk of wordt als dusdanig beschouwd zodra een van de hierna opgesomde gebeurtenissen zich voordoet: ondertekende bevestiging door de Klant dat de eventuele tests succesvol zijn, of, indien geen bevestiging wordt ondertekend, vijf (5) Werkdagen na de beëindiging van de configuratie, installatie of uitvoering van de overeengekomen tests, tenzij de Klant Proximus SpearIT binnen deze periode van vijf (5) Werkdagen schriftelijk in kennis heeft gesteld van de weigering van de installatie of configuratie. Deze kennisgeving moet in detail uiteenzetten waarom de installatie op een of meer essentiële vlakken niet voldoet aan de afgesproken aanvaardingstest. De Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om de gemelde en aanvaarde problemen op te lossen en de aanvaardingsprocedure zo snel mogelijk herhalen.


Artikel 11. Overmacht. 
11.1.    Proximus SpearIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de levering van zijn Producten en/of Diensten wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van zijn wil, onvoorzienbaar of onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, opstanden, onlusten, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, embargo’s, ontploffingen, faillissement van een licentiegever of leverancier, stakingen of arbeidsconflicten (met inbegrip van die waarbij zijn personeel betrokken is), kabelbreuken, stroomonderbrekingen (met inbegrip van die welke voortvloeien uit de toepassing van een door de overheid opgelegd afschakelplan), overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer.
11.2.    Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, heeft Proximus SpearIT het recht de levering van de Producten en/of Diensten op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder dat de Klant daarvoor het recht heeft een schadevergoeding te eisen.
11.3.    Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, zal Proximus SpearIT alles in het werk stellen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken.
11.4.    Indien deze feiten of omstandigheden van Overmacht definitief zijn of langer dan drie (3) maanden aanhouden, mag elk van de Partijen de Overeenkomst van rechtswege en schriftelijk beëindigen zonder een schadeloosstelling verschuldigd te zijn.


Artikel 12. OPZEGGING VAN HET CONTRACT 
12.1.    Indien de verplichtingen niet worden vervuld, komen de Partijen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van deze AV een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde vormen.
12.2.    Proximus SpearIT behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant op elk ogenblik te beëindigen of te annuleren of om zijn verplichtingen te beëindigen zonder voorafgaand een formele kennisgeving te sturen en zonder dat het gelijk welke juridische maatregelen moet nemen, indien de Klant niet tegemoetkomt aan zijn verplichtingen zoals beschreven in deze AV en aan alle eventuele bijzondere voorwaarden, en, meer in het bijzonder, in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, schending van zijn intellectuele eigendom, betwisting of schuldpapier, zelfs indien niet aanvaard, gelijk welk verzoek tot schikking, hetzij in der minne of door een rechtbank opgelegd, gelijk welk verzoek om een moratorium voor betaling, via de officiële of een andere weg, of gelijk welke reden die te maken heeft met de insolvabiliteit van de Klant.
12.3.    Zonder een vermeende inbreuk op de verplichtingen ‐ Terugtrekkingsclausule Indien de Klant beslist om het contract eenzijdig te beëindigen vóór de gestipuleerde vervaldag, zonder schending van zijn contractuele verplichtingen, dient hij een verbrekingsvergoeding te betalen als uitdrukkelijke compensatie voor het uitgeoefende recht van beëindiging. Het bedrag van de verbrekingsvergoeding is vastgesteld op 50% van de verkoopprijs, ongeacht de datum van beëindiging. 


Artikel 13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GESCHILLENBESLECHTING 
13.1.    Dit Contract is onderworpen aan het Belgisch recht.
13.2.    De Partijen komen hierbij overeen dat mededelingen via e-mail dezelfde rechtsgeldigheid hebben als schriftelijke of ondertekende briefwisseling. De Partijen komen ook overeen dat informatie inzake mededelingen, contracten of betalingen die door Proximus SpearIT wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.
13.3.     Tenzij de Klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet, mag Proximus SpearIT de Overeenkomst gebruiken als referentie voor zijn commerciële activiteiten.
13.4.    De niet-uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.
13.5.    Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Producten en/of Diensten, met uitsluiting van alle eerdere schriftelijke of mondelinge mededelingen, voorstellen en overeenkomsten.
13.6.    Proximus SpearIT heeft het recht het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de toestemming van de Klant. De Klant mag zijn rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst enkel overdragen wanneer Proximus SpearIT vooraf zijn specifieke schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
13.7.    Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd.
 


 

 

Loading
Contact